TEKNIK

Certifieringar

Airlite-tekniken skyddas av fem internationella patent och har erhållit över 25 priser och certifieringar i hela världen. Tekniken har erkänts av FN som en av de fyra mest innovativa luftreningstekniker som finns för tillfället.

FRENCH VOC REGULATION

Här mäts emissionerna av 10 giftiga ämnen och parametern ”total mängd flyktiga organiska föreningar” (Total Volatile Organic Compounds – TVOC) för att sedan klassificera produkterna i fyra kategorier från C till A+.

Airlite är 500 gånger bättre än produkterna i KLASS A+.

ZERO VOC

Europaparlamentet har fastställt gränser för VOC-halten i målarfärger för inomhus- och utomhusbruk. 

Airlite har en lägre VOC-halt än 0,1 g/L, vilket är 300 gånger lägre än den som fastställs i unionslagstiftningen för målarfärger för inomhusbruk och 400 gånger lägre än den för målarfärger för utomhusbruk.

FRIENDLY MATERIALS

Friendly Materials är en viktig spansk certifiering som utvärderar hur byggmaterialens och byggsystemens kvalitet påverkar de boendes hälsa.

Airlite har erhållit certifieringen Friendly Materials GOLD och är för tillfället den målarfärg som har högst poäng (92 av 95).

CRADLE TO CRADLE

Cradle to Cradle är den viktigaste internationella certifieringen som bedömer huruvida materialen är hälsosamma och återvinningsbara, användningen av förnybar energi, hanteringen av förorenande emissioner, vattenkvaliteten i produktionsfasen och produktens sociala påverkan.

Airlite är certifierad Cradle to Cradle CertifiedTM på nivån GOLD.

GREEN SEAL

Green Seal är den viktigaste miljökvalitetsmärkningen i USA och certifierar de produkter som visar att de uppfyller stränga kriterier för bedömning av människors hälsa och minskning av miljöpåverkan.

BREEAM

BREEAM® är miljöbedömningsmetoden av Building Research Establishment (BRE) som fastställer en standard för bästa praxis inom byggnaders miljöprestanda genom deras projektering, specifikationerna, byggandet och funktionen.

Airlite-produkterna kan bidra till att de mål som definieras i BREEAM-poängen uppnås.

EPD

EPD®-certifieringen är en deklaration som tillhandahåller miljödata om produkternas livscykel i enlighet med den internationella standarden ISO 14025. Den utarbetas med hänvisning till analysen av produktens livscykel baserat på en livscykelbedömning (Life Cycle Assessment – LCA) som definierar förbrukningen av resurser (material, vatten, energi) och påverkan på den omgivande miljön under de olika faserna av produktens livscykel.

ANTI-COVID

Airlite är den enda målarfärg som är certifierad som effektiv mot SARS-CoV 2 (Covid-19). Testdata som har erhållits vid Vetenskapliga avdelningen vid militärhögskolan i Rom indikerar i själva verket en minskning med upp till 90 % av virusenheterna SARS-CoV 2 som kommer i kontakt med Airlite-tekniken, och detta på så kort tid som 15 minuter.

WELL

WELL Building Standard® revolutionerar människors sätt att se på byggnader. Upptäck hur projektering, åtgärder och beteenden på de platser där vi bor, arbetar, studerar och leker kan optimeras för att förbättra människors hälsa och välbefinnande.

Airlite-produkterna är i överensstämmelse med byggnadsstandarden WELL® och uppfyller därmed följande egenskaper: 1 (Luftkvalitetsstandard), 4 (Reduktion av VOC), 6 (Mikrobiologisk tillväxt och mögel), 23 (Avancerad luftrening), 27 (Antimikrobiell aktivitet på ytor), 97 (Materialtransparens), 101 (Innovativ egenskap).

LEED

LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design) är det bedömningssystem för miljövänligt byggande som används mest i världen. För att erhålla certifieringen måste en byggnad uppfylla specifika miljökrav som bedöms i olika kategorier, såsom energiförbrukning och luftkvalitet, och få minst 40 poäng av 110 möjliga.

Airlite-produkterna är i överensstämmelse med standarden LEED® och får därmed poäng på fem områden (SS – Ekologisk hållbarhet på arbetsplatsen, EA – Energi och atmosfär, MR – Material och resurser, IEQ – Inomhusluftens miljömässiga kvalitet, ID – Innovation och designprocess).

Accedi o crea il tuo account durante il checkout

Logga in eller skapa ditt konto i kassan