TEKNIK

FAQ

Teknik

Airlite är en innovativ teknik som används i en mineralfärg som har utvecklats för att rena luften som vi andas både i inomhusmiljöer, såsom bostäder, kontor, butiker, skolor, sjukhus och offentliga lokaler, och utomhusmiljöer, såsom civila byggnader, kommersiella byggnader, infrastrukturer, tunnlar, passager och garage. När den appliceras på ytorna minskar den föroreningarna som finns i luften, eliminerar de skadliga patogenerna, bekämpar dålig lukt och förhindrar att det bildas och utvecklas virus och bakterier.

Airlite minskar både föroreningar från förbränning och biologiska föroreningar när de redan finns i atmosfären. Dess mekanism baseras på den naturliga produktionen av negativa joner. Airlite använder solljusenergi för att generera en liten koncentration av elektroner på ytan där den appliceras. Dessa elektroner samverkar med vattnet och syret i luften för att generera negativa joner. Mekanismen som används av Airlite för att producera dem är samma som under ett åskväder när de negativa elektriska urladdningarna renar luften och gör den fräschare. När luften kommer i kontakt med väggen där Airlite har applicerats samverkar jonerna som finns i närheten av ytan med de förorenande molekylerna som omvandlas till vattenlösliga, osynliga och ofarliga mineralsalter.

Airlite har effekt både på hälsofarliga föroreningar och sådana som orsakar växthusgaseffekt. När det gäller kemiska föroreningar har Airlite effekt på kväveoxid och svaveloxid. När det gäller organiska föroreningar har Airlite effekt på virus, bakterier, mögel och VOC. När det gäller fysiska föroreningar har Airlite avslutningsvis effekt på fina och extrafina dammpartiklar. Airlite bidrar även till att minska CO2 som ger upphov till växthusgaseffekt.

Airlite minskar indirekt koncentrationen av ozon. Ozon är en typisk sekundär förorening som bildas i atmosfären till följd av fotokemiska reaktioner av förorenande prekursorer som produceras vid förbränningsprocesser, såsom NOx. Airlite är extremt effektiv eftersom den minskar koncentrationen av NOx, som är en av huvudprekursorerna, och även minskar bildandet av ozon.

Airlite eliminerar kvävedioxid genom oxidering och omvandling till vattenlösliga nitrater och nitriter som ansamlas tillfälligt på ytan. De är vattenlösliga och elimineras därför av regnvatten vid utomhusapplikationer och minskas av luftfuktigheten vid inomhusapplikationer. Koncentrationerna av kvävedioxid i luften är i storleksordningen miljarddelar och mängden nitrater och nitriter är därmed så låg att den inte utgör något problem för tvättvattnet. Koncentrationerna är i själva verket lägre än i de flaskvatten som går att köpa i handeln. Minskningen av denna förorening är över 80 % i laboratorium och 50 % i verklig miljö (fall uppmätt i en vägtunnel).

Airlite minskar svaveldioxiden genom oxidering. Svaveldioxiden oxideras och ”absorberas” omedelbart av den alkaliska ytan med Airlite. Det resulterar i att det bildas kalciumsulfat som vanligtvis kallas gips och inte är något miljöproblem. Koncentrationerna är mycket låga, i storleksordningen miljarddelar. Av denna anledning går de inte att se på ytan, inte ens efter över 500 års användning.

Airlite är mycket effektiv på att minska koncentrationen av VOC i luften. De flyktiga organiska ämnena består av över trehundra kemiska föreningar av vilka formaldehyd, bensen och toluen är de vanligaste. Airlite aktiveras helt enkelt tack vare solljuset, bryter ned de organiska molekyler som VOC består av och omvandlar dem till inerta ämnen som inte är farliga för hälsan, vilket gör miljön mer hälsosam.

Airlite minskar indirekt koncentrationerna av PM genom att sänka koncentrationerna av förorenande prekursorer som finns i atmosfären och bidrar till att förhindra att de bildas. 

Airlite eliminerar upp till 99,99 % av bakterierna som finns på ytan. Bakterierna elimineras av den dubbla verkan av ytoxideringen och av ytans höga alkalinitet som i kombination med varandra gör att bakterierna inte kan överleva. På detta sätt kan den totala bakteriehalten minskas avsevärt i alla miljöer som blir mycket mer hälsosamma samtidigt som välbefinnandet och boendekomforten ökar.

Airlite eliminerar grundorsaken till molekylerna som transporterar dålig lukt genom att oxidera dem, utan att dölja lukten och utan att avge ytterligare giftiga ämnen som vanliga luktförbättrare gör.

Airlite förhindrar mycket effektivt smuts från att ansamlas på väggarna. Verkan av Airlite får å ena sidan oljeämnen som har ansamlats på ytan att brytas ned vilket hindrar damm och sand från att fastna på väggen. Å andra sidan skapar den en tunn vattenfilm (tack vare en så kallad hydrofil egenskap) som förhindrar att damm och andra partiklar avsätts på ytan och får dem att studsa bort. Dammet orsakar därigenom inte fläckar och ringar vilket ger en ”ren finish”.

Ja, Airlite kan neutralisera virus, vilket oberoende test utförda i Storbritannien, Italien och Kina intygar. Airlite eliminerar även upp till 90 % av Sars-CoV 2 från samtliga ytor där den appliceras, och detta på så kort tid som 15 minuter. Airlite har dessutom testats mot två andra virus: Influensavirus A (H1N1) och Enterovirus 71 (EN71).

Ja, Airlite-målarfärg eliminerar och förebygger mögel. Tack vare sina naturliga egenskaper förvandlas hemmets väggar till en ogästvänlig miljö för tillväxt av mögel och mikrober som kan orsaka allergier, klåda, huvudvärk, trötthet, hosta, astma och andra andningsproblem.

Ja, Airlite är självrengörande eftersom den stöter ifrån sig damm och smuts. Å ena sidan får den oljeämnen som har ansamlats på ytan att brytas ned vilket hindrar damm och sand från att fastna på väggen. Å andra sidan skapar den en tunn vattenfilm (tack vare en så kallad hydrofil egenskap) som förhindrar att damm och andra partiklar avsätts på ytan och får dem att studsa bort. På detta sätt skapar Airlite en osynlig skyddsfilm som förhindrar att smuts och damm som finns i luften ansamlas på ytorna.

EU (direktiv 2004/42/EG) har fastställt max. gränserna för VOC-halten till 30 g/L i målarfärg för inomhusbruk respektive 40 g/L i målarfärg för utomhusbruk. Airlite-produkterna har en lägre VOC-halt än 0,1 g/L, vilket är det lägsta värdet i världen bland samtliga målarfärger som går att köpa i handeln och mer än 100 gånger lägre än de gränser som anges av EU. Airlite har dessutom det lägsta innehållet av VOC-emissioner på marknaden med under 0,2 mikrogram/m3, vilket är 500 gånger lägre än apparaternas mätgräns.

Airlite reflekterar solljusets varma komponent och förhindrar överdriven värmeöverföring. I synnerhet på sommaren och i varma klimat medför detta svalare miljöer på naturlig väg med en besparing av elektrisk energi för luftkonditionering på mellan 15 och 30 %.

Målarfärg och applicering

Airlite-målarfärg finns som vit och i många olika kulörer. Här kan du se alla de 180 färgtonerna i vår färgpalett och ladda ned färgkartan.

Här kan du hitta de flesta av certifieringarna som Airlite har fått. Kontakta oss för mer information.

Airlite appliceras som en vanlig målarfärg med roller, pensel eller färgspruta. 

Väggen måste vara hel och ren, utan damm och fukt, precis som vid en traditionell målarfärg. Vid applicering av Airlite krävs ett första lager med Airlite Base och ett andra lager med toppfärgen Airlite Interior eller Airlite Exterior. De flesta traditionella målarfärger kräver vanligtvis många fler lager. Titta på vår instruktionsfilm för att se mer om hur Airlite appliceras.

Airlite kan appliceras vid en temperatur på mellan 5 °C och 35 °C med pensel, roller eller färgspruta*. Airlite-målarfärgen har torkat helt ca 3 timmar efter att den har applicerats på ytan (+20 °C, 65 % relativ luftfuktighet). Vid låg temperatur och/eller hög relativ luftfuktighet kan torktiden vara längre. Vid applicering utomhus och en månad efter appliceringen klarar målarfärgen vilken temperatur som helst.

 

*Vid applicering med färgspruta ska det användas ett munstycke av typ 427-429 och ett tryck på ca 100/140 bar.

Airlite kan appliceras på nästan alla slags byggnadsytor, både nyligen färdigställda och redan målade. Det enda undantaget är glas.

Airlite är cementbaserad och vi garanterar därför de bästa resultaten när den appliceras på betongytor eller stenväggar. Airlite kan dock appliceras på metallytor om ytorna har behandlats med en bra epoxiprimer.

Airlite är cementbaserad och vi garanterar därför de bästa resultaten när den appliceras på betongytor eller stenväggar. Airlite kan dock appliceras på träytor om ytorna har behandlats med en bra primer för trä.

Ja, tack vare dess solreflekterande egenskap lämpar sig Airlite även för att appliceras på byggnadstak i varma och solbelysta miljöer. På detta sätt håller sig miljöerna svalare (Airlite Exterior har ett högt solreflektionsindex (SRI) på 108–112) och det sparas energi vilket minskar luftkonditioneringskostnaden med upp till 30 % under sommaren.

Ekologisk Hällbarhet

Airlite är en oorganisk mineralfärg med hög genomsläpplighet för inomhus- och utomhusbruk som består till 40 % av återvunnet råmaterial av hög kvalitet i linje med principerna för en cirkulär ekonomi. Den levereras som ett pulver som ska späs med vatten och garanterar en optimal täckförmåga och en lång hållbarhet. Dess teknik rekommenderas av Miljöministeriet genom ministerdekret av den 1 april 2004, ”Riktlinjer för användning av innovativa system för bedömningar av miljöpåverkan – Innovativa system och tekniker för begränsning och minskning av miljöförorening” (GURI nr 84 av den 9 april 2004).

Airlite produceras i Schweiz i en helautomatiserad anläggning som fungerar med maximal effektivitet och minimal miljöpåverkan och drivs till 100 % med förnybara energikällor. Vi har med optimala resultat även erhållit certifieringen EPD (Environmental Product Declaration), det internationella systemet som definierar en produkts miljöpåverkan under dess livslängd.

Airlite är en mineralfärg i pulverform och innehåller inga petroleumbaserade tillsatser. Den enda tillsatsen är vatten som tillsätts till Airlite-pulvret för att blanda till målarfärgen. Även bindemedlet i Airlite är mineralbaserat.

Underhåll och garanti

Airlite-produkterna har en hållbarhet på 1 år om de förvaras korrekt i sin originalförpackning. Airlite Interior och Airlite Exterior ska förvaras torrt vid en temperatur på över 5 °C för optimal hållbarhet. Se tekniska datablad för mer information.

Airlite-egenskaperna har garanterad effektivitet i 10 år. Så länge det finns solljus och luftfuktighet fortsätter fördelarna med Airlite att vara aktiva. Målarfärgens mekaniska hållbarhet är dock en annan och beror helt på underlaget och målarfärgens naturliga livslängd.

Airlite Interior och Airlite Exterior är inte tvättbara produkter. Vi avråder därför från att regelbundet rengöra ytor som är målade med Airlite. Du kan applicera vår antibakteriella lasyr Airlite Ioniqa om du är i behov av en tvättbar yta.

Accedi o crea il tuo account durante il checkout

Logga in eller skapa ditt konto i kassan